Ryczałt do przychodów
ewidencjonowanych

od 160 zł/m-c

Stanowi jedną z najprostszych form prowadzenia ksiąg podatkowych. Przeznaczony dla spółek cywilnych, jawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Aby możliwe było skorzystanie z tej formy prowadzenia ewidencji do celów podatkowych należy spełnić przede wszystkim wymagania rodzaju prowadzonej działalności i limitu przychodów 250 000 euro. Opodatkowanie w formie ryczałtu określone jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowych, charakteryzuje się ono tym, że do obliczenia podatku (ryczałtu) nie uwzględnia się poniesionych kosztów działalności, ale w zamian stosowane są preferencyjne stawki opodatkowania, jak np. 3% 5,5% 8,5%.

Oferta biura w zakresie prowadzenia Ryczałtu obejmuje

 • prowadzenie i przechowywanie:
  • ewidencji przychodów
  • wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji (rejestrów) VAT zakupu i sprzedaży
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek ryczałtu od przychodów (PIT)
 • sporządzanie zeznania rocznego o osiągniętych dochodach właściciela lub wspólników (PIT 28)
 • sporządzenie, podpisanie oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz obliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT
 • obsługę właściciela/wspólników w ramach ZUS - sporządzanie i składanie deklaracji, obliczanie kwot do wpłaty, aktualizacja danych zgłoszeniowych
 • obsługę kontroli i postępowań skarbowych i ZUS - udzielanie informacji i wyjaśnień, reprezentowanie podatnika
 • aktualizowanie obowiązkowych danych oraz danych rejestracyjnych w Urzędzie Skarbowym, ZUS i CEIDG/KRS
 • odbiór dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej
 • przechowywanie dokumentów klienta w biurze rachunkowym
 • udzielanie wyjaśnień, informacji oraz porad w zakresie świadczonych usług
Cennik Zapytaj o ofertę