Księgi rachunkowe: pełna księgowość, obsługa i porady księgowe

od 600 zł/m-c

Nazywane również pełną księgowością lub księgami handlowymi. Firmy bezwzględnie zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych to spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo akcyjne. Spółki cywilne, jawne i partnerskie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą również prowadzić pełną księgowość jeżeli ich przychody przekraczają 2 000 000 euro rocznie.

Oferta biura w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, na które składają się:
  • dziennik
  • księga główna i księgi pomocnicze
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów
 • ujmowanie w księgach wszystkich zdarzeń gospodarczych
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • stworzenie planu kont i polityki rachunkowości
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie zeznania rocznego o osiągniętych dochodach spółki lub właściciela/wspólników (PIT lub CIT)
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzenie, podpisanie oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz obliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT
 • obsługę właściciela/wspólników w ramach ZUS - sporządzanie i składanie deklaracji, obliczanie kwot do wpłaty, aktualizacja danych zgłoszeniowych
 • obsługę kontroli i postępowań skarbowych i ZUS - udzielanie informacji i wyjaśnień, reprezentowanie podatnika
 • aktualizowanie obowiązkowych danych oraz danych rejestracyjnych w Urzędzie Skarbowym, ZUS i CEIDG/KRS
 • odbiór dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej
 • przechowywanie dokumentów klienta w biurze rachunkowym
 • udzielanie wyjaśnień, informacji oraz porad w zakresie świadczonych usług
Cennik Zapytaj o ofertę