Inne usługi

W zakres naszych usług wchodzą również inne niestandardowe usługi związane z szeroko pojętym określeniem prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnieniami podatkowymi

Wszystkie usługi ze względu na swoją specyfikę i zakres są indywidualnie wyceniane i dopasowywane do potrzeb naszych klientów

W ofercie biura rachunkowego znajdują się usługi

BEZPŁATNA pomoc w zakresie zakładania i rozpoczynania działalności gospodarczej


 • doradzamy w wyborze dopasowanej formy prawnej nowopowstałej firmy (spółki osobowe, kapitałowe, cywilne, jednoosobowa działalność, oddziały, stowarzyszenia, fundacje, organizacje non-profit)
 • pomagamy w wyborze optymalnych zasad opodatkowania i metod opłacania podatków
 • podpowiadamy prawidłowy wybór prowadzonych ewidencji i ksiąg
 • ustalamy obowiązek podlegania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • udzielamy instrukcji w zakresie obowiązków rejestracyjnych w CEIDG, KRS, ZUS i Urzędzie Skarbowym
- możemy również dopełnić wszystkich formalności za przedsiębiorcę
Kontakt

Sporządzanie Sprawozdań Finansowych w pełnym zakresie

zgodnie z obowiązującymi przepisami


 • Ustawy o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości
 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR/MSSF

wszystkich podmiotów działających na polskim rynku

Opracowanie polityki (zasad) rachunkowości oraz planu kont

Dopasowanie dokumentacji do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Dokumentacja ta zawiera m.in. określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Przeprowadzanie inwentaryzacji/spisów z natury składników majątku


 • potwierdzanie sald należności i aktywów finansowych
 • dokonywanie spisu z natury zapasów (towarów, materiałów, wyrobów), środków pieniężnych w kasie oraz rzeczowych aktywów trwałych
 • weryfikacja sald pozostałych pozycji bilansowych

Sporządzanie oraz korekta zeznania rocznego i deklaracji


 • deklaracje PIT 37 (dochody z pracy), PIT 36 (dochody z działalności wg skali podatkowej), PIT 36L (dochody z działalności liniowo), PIT 28 (ryczałt od przychodów), PIT 4 i PIT 8AR (dochody pracowników i zleceniobiorców)
 • deklaracje CIT
 • deklaracje VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne), VAT-7 (miesięcznie), VAT-7K (kwartalnie kasowo), VAT-7D (kwartalnie), VAT (zwrot za materiały budowlane)
 • na podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz innych podatków i opłat lokalnych i środowiskowych

Obliczania opłat i sporządzania deklaracji PFRON

związanych z obowiązkowymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników i nie zatrudniających, wymaganej ustawą o rehabilitacji, liczby pracowników niepełnosprawnych

Optymalizacja podatkowa i finansowa

Doradzamy jak obniżać obciążenia podatkowe z tytułu VAT, PIT i ZUS, wykorzystując dostępne regulacje prawne, pokazujemy gdzie firma może generować mniejsze koszty i jak to zrobić

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

według zasad obowiązujących w polskim prawie podatkowym. Sporządzenie dokumentacji związane jest z wymogiem nałożonym na podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Wykonanie tego wymogu wymaga często skomplikowanej analizy podatkowej, prawnej i finansowej transakcji.

Ogólne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


 • Audyt i controlling wybranych obszarów funkcjonowania procesów w firmie
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej firmy
 • Przygotowanie dokumentów do instytucji finansowych niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności - leasing, pożyczki, kredyty, dotacje
Zapytaj o usługę dla Twojej Firmy